Biuletyn Informacji Publicznej Statut Miejskiego Przedszkola Nr 18 - Miejskie Przedszkole Nr 18

Miejskie Przedszkole Nr 18
Ostatnia aktualizacja strony: 16.04.2014, 22:09

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 18

Wtorek, 15 kwietnia 2014

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 18

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18

W LEGNICY

TEKST UJEDNOLICONY

Stan prawny na dzień 21-02-2011 r.

 

 

SPIS TREŚCI

str.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………………………………… 2

ROZDZAŁA II

Cele i zadania przedszkola …………………………………………………………………………………………… 4

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola …………………………………………………………………………………………………… 8

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola ………………………………………………………………………………………………14

ROZDZIAŁ V

Przyjęcia dzieci do przedszkola ……………………………………………………………………………………16

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola ……………………………………………………………………………………18

ROZDZIAŁ VII

Rodzice ………………………………………………………………………………………………………..................19

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola ………………………………………………………………… 20

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe …………………………………………………………………………………………… 23

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Legnicy przy ul. Leopolda Staffa 6.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Legnica.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

5. Pełna nazwa przedszkola używana na pieczęciach to: Miejskie Przedszkole nr 18

ul. Góralska 23/25 59-220 Legnica.

6. Dopuszcza się używanie skrótu pełnej nazwy Miejskiego Przedszkola nr 18: MP18

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy

2. Aktu założycielskiego przedszkole.

3. Niniejszego Statutu.

§ 3

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Miasto Legnica

2) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 4

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Legnicy.

4

 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności ustala organ prowadzący.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie w postaci trzech posiłków (I śniadanie, II śniadanie, obiad).

5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych przez dyrektora zgodnie z obowiązują uchwałą Rady Miasta Legnica.

6. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale, oczekiwania rodziców /prawnych opiekunów) oraz realizację podstawy programowej.

7. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może organizować naukę religii.

8. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

9. Naukę religii prowadzi się dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków grupy.

10. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 5 ust. 7, określają odrębne przepisy.

11. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, język obcy itp.).

12. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

14. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

15. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tej tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im. w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) Kształtowanie u dzieci i odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

9) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (od rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

6

 

2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są w następujących obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

7) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

8) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń,

9) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

10) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

11) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

12) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiąganie

dojrzałości szkolnej.

§ 6

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

1) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola orz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

3) Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci od 15 do 30 minut.

§ 7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagoiczną oraz poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

§ 8

1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

1) Rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3) Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodzicóa.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom: :

1) niepełnosprawnym,

2) niedostosowanym społecznie,

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

4) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

8

 

5) z niepowodzeniami edukacyjnymi,

6) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,

7) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dziecka,

2) nauczyciela,

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,

4) pomocy nauczyciela

5. Pomoc psychologiczna-pedagogiczna udzielana jest w formie: zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy:

1) z rodzicami dzieci,

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 9

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy,

2. W oddziale dzieci 3-letnich (lub 3-4 letnich) zatrudniona jest dodatkowo pomoc wychowawcy.

3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 10

1. Organami Miejskiego Przedszkola nr 18 są:

1) dyrektor Przedszkola,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 11

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.

3. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

5. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.

7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

8. Zadania dyrektora są następujące:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

10

 

2) prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola,

3) jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopie protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu),

4) ustalenie ramowego rozkładu dnia po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

5) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu i zaopiniowania organowi nadzorującemu,

6) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów. O wstrzymanie wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

9) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

10) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,

11) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

12) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6 letnie, o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,

 

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.,

14) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

17) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

19) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

10. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,

2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.

11. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 12

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

12

 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania zgodnie z regulaminem Rady.

7. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktyczne, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

9. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzenie planów pracy Przedszkola

2) uchwalenie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, zgodnie z art.52 ust.2 UoSO

3) uchwalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej,

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka listy,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) projekt planu finansowego Przedszkola,

2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia, wyróżnienia dla nauczycieli,

3) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

 

4) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

15. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

16. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczącego bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

17. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 13

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na zebraniach rodziców dzieci danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców.

14

 

5. Rada Rodziców może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchylony,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

7. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rady Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 14

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

§ 15

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰-17⁰⁰ z wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2. Przerwy w pracy przedszkola są wykorzystywane na bieżące remonty, modernizację oraz prace porządkowo-gospodarcze.

3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

 

4. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, którego termin podaje się do publicznej wiadomości we wszystkich placówkach.

5. Czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

5a. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godz. dziennie, przy czym:

1) co najmniej ⅕ czasu należy przeznaczy na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej ⅕ czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, parku itp.,

3) co najwyżej ⅕ czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas - ⅖ czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

7. W czasie ferii szkolnych (zimowych, wiosennych) przy zmniejszonej frekwencji dopuszcza się zmniejszenie liczby oddziałów i łączenie dzieci w grupy o zróżnicowanym wieku.

8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

10. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ( m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale), oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów) oraz jest dostosowany do założeń programowych.

16

 

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym odziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

12. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75.

13. W przedszkolu łącznie jest 3 oddziały ogólnodostępne dla dzieci zbliżonym wiekowo.

14. Liczba oddziałów ogólnodostępnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.

15. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III),

2) salę rekreacyjną,

3) pomieszczenie administracyjno-gospodarcze,

4) kuchnię,

5) szatnię dla dzieci i personelu.

16. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

17. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

18. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

19. Zasady organizowania wycieczek określa regulamin wycieczek.

§ 16

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8³º lub w każdym innym czasie pracy placówki z uwzględnieniem ust. 7.

7. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).

8. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 17ºº.

ROZDZIAŁ V

Przyjęcia dzieci do przedszkola

§ 17

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Terminy i zasady przyjęcia do przedszkola określają Procedury Rekrutacji Dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 18 wprowadzane zarządzeniem dyrektora. Procedury zawierają wytyczne organu prowadzącego.

5. W pierwszej kolejności do Miejskiego Przedszkola nr 18 przyjmowane są:

1) Dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

2) Dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodziców/prawnych opiekunów

3) Dzieci matek lub ojców, wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

18

 

4) dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,

5) dzieci już uczęszczające do przedszkola,

6) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru,

7) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

8) dzieci, których oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym

9) dzieci, których jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje

10) dzieci, które posiadają dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia.

§ 18

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) zaleganiu z odpłatnością za przedszkola powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesienia wychowanka do innego oddziału działającego na terenie gminy, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

§ 19

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak ni z do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy o 8 lat.

 

1) obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

2) Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecka mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć rocznie przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

4. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania jego własności,

6) opieki i ochrony,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§ 20

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

20

 

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji oraz zarządzeń dyrektora,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 21

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z kierunków pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, Radę Rodziców.

§ 22

Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szklonego list pochwalny od dyrektora.

§ 23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 24

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem oraz specjalistami i instruktorami zajęć dodatkowych,

3) kąciki dla rodziców, gazetka przedszkolna,

4) zajęcia otwarte i warsztaty z rodzicami.

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25

1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

2. Wszyscy pracownicy placówki muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.

3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

22

 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego, jego zdolności i zainteresowań,

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

5) odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego teren w czasie wycieczek i spacerów itp.,

6) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,

7) w trakcie spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.,

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

17) trzy razy w roku szkolnym organizowanie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji,

18) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki

19) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują się o posłanie ich do szkoły w wieku 6 lat).

20) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6 letnich.

§ 27

1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego do użytku przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela.

3. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu lub programu opracowanego przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

§ 28

Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 24

§ 29

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci

4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustalana dyrektor przedszkola.

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

6. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

1) pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się np. do gimnastyki korekcyjnej, wyjść itp.,

2) opieka w czasie spacerów i wycieczek oraz pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym,

3) pomoc przy myciu rąk, zębów, korzystaniu z toalety,

4) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

                                           § 31

1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzone w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

2. Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego stautu przedszkola.

                                           § 32

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez dyrektora Przedszkola.

                                           § 33

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu

                                           § 34

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

                                           § 35

Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

                                           § 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc statut z dnia 30 września 2000 r. ze zmianami.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 18 w dniu 29.08.2008 r.

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2008 r.

Dyrektor Przedszkola

Metadane

Data publikacji 15.04.2014
15.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 18
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Olewińska- Woronowicz
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Olewińska- Woronowicz Miejskie Przedszkole Nr 18
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Olewińska- Woronowicz
©-2018 Miejskie Przedszkole Nr 18. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL